۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۹, جمعه

ترورویست کیست و مفهوم تروریست چیست؟


تروریست کیست و مفهوم تروریست چیست؟

واژه تروریزم به کسانی و یا گروه های میگویند برای رسیدن به اهدافشان از رعب و ایجاد وحشت و  ترس     و ترور در میان مردم  استفاده میکنند و سرکوب و اختناق هم در این چهارچوب قرار میگیرد نیروهای دولتی به دلیل برخورد قهر آمیز با شهروندان در چهارچوب تروریزم سازمان یافته دولتی قرار میگیرد.
هر ایده و تفکری که وحشت بی آفریند در چهارچوب این مفاهیم قرار میگیرد و تروریزم محسوب میشوند کسانی که چنین جوی برای مردم ایجاد میکنند تروریزم هستند.
اگر بخواهیم در باره مفاهیم صحیح و دقیق در باره مفهوم تروریزم دست به یک تحقیقات بیطرفانه و عادل بزنیم .


 در اصل مفاهیم تعریف تروریزم به این شرح میباشد که هر کسی با نیات زخمی و یا عمل فیزیکی در این جهت دست به عمل بزند  در ردیف تروریزم قرار میگیرد تروریزم به دین و یا مذهب و یا عقیده و یا ملیت خاصی تعلق ندارد در اصل بحث و تعریف ترور به این معناست که اگر کسی با نیات عمل فیزیکی به کسی دیگر حمله ور بشود در چهارچوب این تعریف قرار میگیرد و بعنوان تروریزم شناخته میشود خوا این فرد مسلمان باشد خوا مسیحی باشد خوا یهودی باشد و خوا بی دین و لامذهب باشد چون با نیات کشتن و یا زخمی نمودن دیگری به این عمل مبادرت نموده است تروریزم محسوب میشود و در مفاهیم و تعریف دقیق تروریزم هر کسی که خشونتگرا و دست به عمل خشونت آمیز بزند در اصل تروریزم محسوب میشود و هر کسی که در صدد صدمه زدن به دیگری باشد و دارای تفکر فیزیکی باشد  و در چهارچوب این تعریف و مفاهیم  تروریستی قرار میگیرد.
ما دو نوع تئوری و تعریف  مفاهیم ازترور و تروریزم را داریم 1 بعنوان ترور فیزیکی  که مثل زدن و در صدد صدمه زدن به طور فیزیکی به کسی در مفاهیم تروریزم فیزیکی قرار میگیرند . اما در تعریف و مفاهیم ترورزیم روحی و ورانی که تئوری 2 میباشد هر کسی که در این راستا بخواهد از راه تبلیغات دروغ و خرد کننده در صدد صدمه زدن به شخصیت کسی دیگر باشد در مفاهیم و در چارچوب تروریزم قرار میگیرد بعنوان ترور شخصیت شناخته میشود.
اگر بخواهیم در باره  بوجود آمدن تروریزم اسلامی و در باره تشکلاهای افراطی اسلامی در خاورمیانه  و بخصوص که امروز در کردستان نیز نفوذ دارند اینها و در ترکیه در رائس دولت قرار دارند و در ایران قدرت در دست دارند و در رائس قدرت قرار دارند  و در تونس و لیبی و مصر دارند به طور حیرت انگیزی به سوی قدرت پیش میروند مورد بررسی دقیق قرار بدهیم و دست به ریشه یابی بزنیم باید به تاریخ گذشته برگردیم تا ریشه این افراطی گری را بیابیم و در نوشتهای خویش دچار اشکلات نشویم.
و درست شدن این تشکلها توسط کشورهای غربی و بخصوص فرانسه و بریتانیا  تاسیس شده اند و وابسته به سرویسهای مخفی و اطلاعاتی  انگلستان و فرانسه بوده اند.
مصادف با انقلاب اکتبر 1917 در کشور روسیه به رهبری لنین و مقارن با پایان جنگ جهانی اول 1917 میلادی جمعیت آخوان المسلمین در قاهره پایتخت مصر تشکیل شد.
پروفسور آرتورتوین پی مسئول امور خاورمیانه در دولت انگلیس و یکی از ماموران عالیرتبه سرویس مخفی جاسوسی انگلستان به عنوان تئوریسین در پیدایش گروه   اخوان المسلمین این گروه  ظاهرا اسلامی دست داشت آن هم برای مقابله با کشور شوراها که تازه در روسیه تاسیس شده بود و جلو گیری از نفوذ کمونیستها در کشورهای عربی از این گروه اخوان المسلمین بعنوان ابزاری ضد سوسیالیستی استفاده می کردند.
مؤسس جمعیت اخوان المسلمین حسن البنا در سال 1906 میلادی در کشور مصر که در آن زمان مستعمره انگلیس بود متولد شد در عنفوان جوانی به جمعیت های سری مذهبی منجمله جمعیت جلوگیری از اعمال حرام وبه جمعیت برادران حصافیه پیوست و سپس به فرقه تصوف ملحق گردید
در سن شانزده سالگی تحت تاثیر تعلیمات استاد ازل الغزالی پدر صوفیسم قرار گرفت.
سالها گذشت و حسن البنا دنیایی جز تصوف و معبودی جز الغزالی نمی شناخت.
طی ده سال بعد حسن البنا به عضویت بسیاری از تشکیلات سیاسی مصر نایل آمد و هدف های مشترکی را که جنبه ضد ملی و مبارزه در راه اسلام داشت پیروی مینمودو ضمنا با اغلب سازمانهای اطلاعاتی انگلیس که از جنبشهای اسلامی حمایت میکردند با نیات مبارزه با تفکر کمونیستی و سوسیالیستی در خاورمیانه رابطه ایجاد کرده بود.
در رائس رهبرانی که با انگلیس رابطه داشتند در ارتباط بود و با شیخ محمد عبده شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی نیز ارتباط نزدیکی داشت.
سید جمال الدین  اسد آبادی که وسایل قتل ناصر الدین شاه را فراهم آورد به هر کشوری که قدم میگذاشت نام جدیدی برای خود انتخاب می کرد.
مجله دانشگاه تهران در شماره 841 با شانزده نام مختلف به قرار ذیل  سید جمال الدین را معرفی میکند.
سید جمال الدین اسدآبادی که به هر جای که رفته بود یک نام جدید برای خود انتخاب نموده بود مثل جمال الدین جمال الدین و جمال الدین استنبولی –جمال الدین بن عبدالله = جمال الدین اسد آبادی استنبولی  جمال الدین افغانی الکابلی = شیخ جمال الدین الحسینی الافغانی = جمال الدین الحسینی الاستنبولی رومی = جمال الدین کابلی =شیخ افغان = جمال الدین افندی = جمال الدین رومی = دوباره جمال الدین اسد آبادی رومی = که گویا تخلص او بوده است.
سید جمال الدین و شیخ محمد عبده و حسن البنا با جائب و شاعه تمدن مغرب زمین مخالفت می کردند.
در سال 1927 میلادی حسن البنا انجمن جوانان مسلمان را تشکیل داد به   نام  انجمن برادران  مسلمان تغیر کرد که یک انجمن تندرو بود  به زنان و دخترانی که تنها در خیابانها ظاهر میشدند حمله ور میشدند اعضای این انجمن به رهبری حسن البنا وزنان و دختران را کتک کاری میکردند.
مرکزاین  انجمن در اسمعیلیه در مصر بودکه در آن زمان
مرکز مشترک سرویسهای مخفی و اطلاعاتی انگلیس و فرانسه در بهره برداری از کانال سوئز بود مستقر گردید.
و مراکز این انجمنها توسط سرویسهای مخفی و اطلاعاتی انگلیس و فرانسه حمایت مادی و معنوی میشدند و حسن البنا از کمکهای مالی و معنوی شرکت کانال سوئز نیز برخوردار بود. انگلیسیها و فرانسویها نخستین مسجد اسلامی مربوط به جمعیت اخوان المسلمین را بنا نهادند و به آن جمعیت تحویل دادند و سپس به هزینه شرکت بهره برداری از کانال سوئز نخستین گروه رزمی وابسته به جمعیت اخوان المسلمین را بنام کاتیب و سپس گروه پیشاهنگ در مصر تشکیل گردید.
در مراحل اولیه فعالیت گروه پیشاهنگ منحصر به تشویق جوانان عرب به ویژه جوانان مصری در امور ورزشی بود اما به سرعت تغیر  ماهیت داد و به صورت ارتش مخفی شبیه به تشکیلات جوانان نازی آلمان هیتلری و فلانژیستهای لبنان به رهبری پیر جمایل به فعالیت تمام عیار سیاسی پرداختند با همکاری و کمکهای آموزشی و پرورشی سرویسهای مخفی انگلیس و فرانسه.
مقارن با سال 1932 میلادی حسن البنا با همیاری برادرش عبدالرحمان البنا شبکه های جنبش اخوان المسلمین را در بندر پورسعیدو شهر نوبنیاد سوئز که کاملا زیر نظر و حیطه اقتدار انگلیس و فرانسه بودبه وجود آورد و به سرعت در قاهره و اسکندریه و سایر شهرهای عمده مصر به فعالیت پرداختند.
و شبکه مخفی و سرویسهای مخفی انگلیس و فرانسه در ایران دست به سازماندهی چنین تشکیلاتهای مخفی زدند که خمینی جوان در آن زمان عضو این شبکه بود یعنی عضو شبکه اخوان المسلمین بود  که همه شبکه های اسلامی افراطی  زیر نظر و تحت سیطره ی انگلیس و فرانسه بودند و در همه کشورها دست به عضوگیری و با هم در ارتباط بودند و انگلستان هم که پروفسور آرتورتوین پی را مامور سرویسهای مخفی خویش را مامور تشکیل این سازمانهای تروریستی نموده بودند برای رویاروی با اتحاد جماهیر شوروی تازه تاسیس شده بود.
کسی که ماموریت  برای تشکیل گروه های افراطی در  ایران  شده بود بانام مارتین توین پی به احتمال زیاد برادر و یا پسر عموی آرتورتوین پی بوده باشد.
تا از تفکر کمونیستی در کشورهای عربی و اسلامی جلوگیری به عمل آورد و هر کسی هم از روسیه آن زمان طرفداری میکرد بلافاصله توسط این گروه ها ترور میشدو جانش را میگرفتند.
همین گروه در داخل ترکیه دارای چنین تشکیلاتی مخفی و زیر زمینی بود که امروز آقای رجب طیب اردوغان در ائس این گروه باقیمانده از نسلهای حسن البنا میباشد قرار دارند و در رائس دولت نیز هستند. آخوندهای ایران هم باقیمانده و زائیده ای این نسل هستند در اصل تمامی اعضای القاعده پیش از اینکه گروه تروریستی افراطی القاعده را تشکیل بدهند عضو ارشد اخوان المسلمین بوده اند و ایمن الظواهری کسی بوده که تحت تاثیر تفکر حسن البنا قرار گرفته و بن لادن همچنین و در کشتار مردم نیویورک دستگاهای مخفی وسرویسهای مخفی و اطلاعاتی انگلیس هم مسئول هستند خود آتشی را بر پا نموده و دودش به چشم خویش رفته.
زمانیکه غرب به افراطیون  اسلامی کمک تبلیغاتی و مادی و معنوی میکردند انتظار چنین روزی هم نداشتند که به نیویورک حمله کنند و 3500 نفر را در یک روز قتلعام کنند و یا میلیاردها دلار خرج و مخارج مبارزه با تروریزم اسلامی بکنند که با دست خویش این آتش را روشن نموده اند و فکر امروز هم نکرده بودند که روشن نمودن آتش دود دارد و دودش به چشم صاحبش میرود.
داستان اخوان المسلمین بسا ابهام آمیز و شگفت انگیز است داستانی  است که از مرز تخیلات ابداعی  داستان نویس عمل میکند و اعضای این جمعیت افراطی که زیر نظر سرویسهای مخفی انگلیس و فرانسه تاسیس شد جمعیت در برخورد با یکدیگر علائم و واژه های مرموز رد و بدل می نمایند.
در سال 1935 میلادی عبدالرحمان البنا با مفتی اعظم  اورشلیم  حاج امین الحسینی که تحت اراده انگلستان بود تماس برقرار کرد و کمکهایی نیز از ملک فواد خدیو مصر پدر ملک فاروق دریافت داشت اما بطور مخفی مقدمات تغیر رژیم مصر را فراهم آورد.
در سال 1939 میلادی که جنگ بین المللی دوم آغاز شد جمعیت اخوان المسلمین بر میزان فعالیت خود افزود تا سال 1941 توفیق یافت که میان کشورهای مسلمان از جمله ایران رخنه کند.  مقارن با این احوال اخوان المسلمین با عبدالرحمان عظام نخستین رئیس اتحادیه عرب که در آن زمان وزیر اوقاف مصر بود روابط نزدیک ایجاد نمود و سپس فوئاد سراج رئیس جناح راست حزب وفد انورسادات و جمعی  دیگر از افسران ارتش مصر به جمعیت اخوان المسلمین پیوستند.
حسن البنا با علی ماهر پاشا نخست وزیر مصر نیز ارتباط داشت و شاید دولت مصر او را برای دست یابی به فعالیت تروریستی و سیله قرار داده بود زیرا دولت مصر در آن هنگام به اخوان المسلمین کمک مالی می کرد و خیلی از اعضای این شبکه تروریستی در رائس دولت قرار داشتند در مصر.
گفته شده که بنابر اقدام دولت مصر مصطفی المراعی متولی مسجد الازهر و ژنرال عزیز علی المصری رئیس ستاد ارتش مصر با حسن البنا  و جمعیت اخوان المسلمین که وابسته به سرویسها مخفی انکلیس و فرانسه بودند رابطه نزدیک و اطلاعاتی داشته اند.  در اواخر جنگ دوم جهانی 1939 و 1945 اخوان المسلمین و وابستگان این جمعیت با سازمان اس  اس آلمان هیتلری همکاری می کردند و انور سادات رابط بین ارتش مصر و ژنرال مصری و جمعیت اخوان المسلمین بود.
در سال 1941 میلادی برای نخستین بار همکاری مستقیم و مستند بین اخوان المسلمین و یکی از ماموران برجسته سرویس اطلاعاتی انگلستان  به نام ج هیورت دون که بر زبانهای عربی فارسی و ترکی  مسلط بودند و این مامور یکی از سازماندهندگان گروه مارکسیست اسلامی که خمینی یکی از اعضای برجسته این شبکه بود در ایران تاسیس نمودند ج هیورت دون که عضو کادر سیاسی سفارت انگلیس در قاهره  راعهده دار بود انتشار یافت.
بلافاصله جمعیت اخوان المسلمین تشکیلاتی وابسته سری به نام جماعت سری را تشکیل داد و عملیات محرمانه نظامی و تروریستی را بر اساس جهاد اسلامی برقرار و متکی ساخت وپس از تجدید نظر در تشکیلات اخوان المسلمین سیستم شبکه را برای اقدامات سری جاسوسی و تروریستی به وجود آورد.
در سال 1944 میلادی جمعیت اخوان المسلمین با احزاب کمونیستی دنیای عرب و حزب کمونیست ایران همکاری را برقرار نمود اما به علت اختلافات عقیدتی این همکاری برهم خوردو این برنامه توسط سرویس مخفی انگلیس انجام گرفت برای اینکه بتوانند در صفوف کمونیستها رخنه کنند.
جمعیت اخوان المسلمین به پیروی از روش انگلستان با احزاب چپ و دست راست همکاری میکردند و از انجمن تاویستاک و دانشگاه ساکس الهام می گرفت و از جنبش مارکسیست اسلامی که قدرت را به خمینی سپرد جانبداری میکرد این احزاب مارکسیست اسلامی هم توسط سرویس مخفی انگلستان تشکیل شده بود برای کار اطلاعاتی  به نفع انگلستان. که امروز اکثریت رهبران این جاسوسان سرویسهای مخفی انگلیس در رائس حکومت قرار دارند در ایران که خمینی یکی از کسانی بوده که عضو شبکه مخفی سرویس اطلاعاتی انگلستان بوده است.

جناح تروریستی اخوان المسلمین و گروه تازه تاسیس مارکسیست اسلامی به رهبری خمینی و به یاری انگلستان و از منابع مالی سرویس اطلاعاتی انگلستان حمایت می شد.
در دوران جنگ بین المللی دوم جمعیت اخوان المسلمین به موجی از عملیات تروریستی دست زد.
در این مورد سیاست انگلستان در مصر نابودی میلیون عرب و حزب وفد و مبارزه با کمونیزم بودکه هم مبارزه با دولت شوراها که تازه تاسیس شده بود در شوروی به رهبری لنین.
انگلیسی ها بیم آن را داشتند که اتحاد بین عوامل فوق منجر به اخراج و خلع ید انگلستان و فرانسه از بهره برداری از کنال سوئز گردد.
از سال 1945 به بعد تحت رهبری و بنابر اقدام انگلستان  بین دربار مصر  اشراف مصر و جمعیت اخوان المسلمین ظاهرا اتحاد برقرار شد و انور سادات از این اتحاد و حضور انگلستان در منطقه کانال سوئز استفاده کرد.
گر چه انورسادات به تازگی از زندان آزاد شده بود لیکن به علت روابط دوستانه ای که با حسن البنا به وجود آورده بود مانع شد که دوباره گرفتار شود.
همزمان با رهایی انور سادات از زندان حسن البنا از وی خواست که بین ملکه فاروق خدیو مصر و جمعیت اخوان المسلمین ارتباط برقرار کند.
در آن هنگام رابطه بین انورسادات و دربار مصر یوسف رشاد پزشک دربار ملک فاروق و رئیس اداره اطلاعات دربار مصر بود که با انورسادات روابط برادرانه و بسیار نزدیکی داشت.
رشاد  انورسادات را به مطالعه تشویق کرد و هم او بود که اثار معروف حکومت مطلقه و آزادی و حکومت مردم تالیف متفکر بزرگ جهان استورات میل را به سادات هدیه کرد و مزایای حکومتهای ملی و آزادی را برای انورسادات که در آن زمان در ارتش مصر با جمال عبدالناصر همکاری میکرد جلب نمود.
در شرایطی که ملک فاروق بطور روز افزون به سیاست انگلیس در حفظ رژیم سلطنتی مصر مشکوک بود بر اثر توصیه رشاد انور سادات با سرویس اطلاعاتی انگلستان همکاری می کرد و روابط بین لندن و ملک فاروق بود.
در سالهای 1946 و 1947 جمعیت اخوان المسلمین نقش خرابکاری و تروریستی برای جلوگیری از اتحاد حزب وفد و حزب کمونیست مصر به تحریکات سیاسی و تعصبی اشتغال داشت آن هم به یاری سرویس مخفی و اطلاعاتی انگلستان که پدر خوانده جمعیت اخوان المسلمین بود انجام گرفت.

در حالیکه حزب وفد در سراشیب انشعاب قرار داشت معهذا با ایجاد رابطه بین دربار مصر و جمعیت اخوان المسلمین مخالفت می کرد.
در شرایطی که انورسادات به فعالیت سیاسی برای ایجاد رابطه بین ملک فاروق و اخوان المسلمین فعالیت می کرد و امین عثمان پاشا وزیر دارایی مصر که از رهبران مؤثر حزب وفد و طرفدار استقلال کامل مصر بود توسط شبکه تروریستی  جمعیت اخوان المسلمین با یاری سرویس مخفی انگلیس ترور شد.
سادات به اتهام شرکت در قتل امین عثمان پاشا وزیر دارایی مصر و یکی از رهبران مؤثر حزب وفد در این رابطه انورسادات  بازداشت گردید که گویا با همدستی با شبکه تروریستی اخوان المسلمین به یاری سرویس اطلاعات انگلیس در ترور این فرد دست دشته است.
در سال 1948 فعالیت های تروریستی اخوان المسلمین به اوج خود رسید و دولت مصر با شدت مبارزه علیه فعالیتهای تروریستی اخوان المسلمین دست زد که سرکرده این شبکه تروریستی توسط حسن البنا رهبری میشد یعنی حسن البنا  و تفکر گندیده این جانور که القاعده از بطن این شبکه بیرون آمده است و دست به خرابکاری میزنند در سرتاسر جهان هنوز این نسل کثیف باقیمانده است. دولت مصر به شدت علیه شبکه تروریستی اخوان المسلمین وارد عمل شد و خیلی از افراد وابسته به این شبکه را دستگیر نمود اما متاسفانه توسط سرویسهای مخفی انگلیس بعد از چند روزی آزاد میشدند پدر از فرزندش دفاع میکرد انگلیس پدر  جمعیت اخوان بود.
و حسن البنا در یک بیانیه ای که با کلمات جن آغاز شده بود اتهامات وارده به اخوان المسلمین را تگذیب نمود اما متعاقبا دولت مصر فعالیتهای شبکه تروریستی اخوان المسلمین را در سرتاسر مصر تحریم کرد و ممنوع اعلام نمود.
در دسامبر 1948 تفریشی نخست وزیر مصر را ترور شد توسط شبکه تروریستی حسن البنا که جمعیت اخوان المسلمین نام داشت و طبعا اخوان المسلمین مورد اتهام قرار گرفت.
حسن البنا اقرار کرد که عملیات تروریستی را رهبری می کرده و مسلمانها را به جهاد اسلامی دعوت کرد.
اما در دوازدهم فوریه  1949 حسن البنا نیز توسط یک نزاع داخلی کشته شد که در بین جمعیت اخوان انشعاب ایجاد شده بود حسن البنا طرفدار تصوف بود و تعدادی دیگر طرفدار این بودند که نباید قبرستانها دیده بشوند و به قبرستانها حمله میکردند و سنگهای آن را میشکستند این تعداد حسن البنا را از پای در آوردند و با کشته شدن حسن البنا صدمه جبران ناپذیری به سازمان اطلاعاتی انگلستان وارد آمد چرا چون حسن البنا یکی از مهرهای اصلی شبکه مخفی اطلاعاتی انگلستان بود در مصر.
پس از بین رفتن حسن البنا یکی از ملاکین عمده مصر به نام منیر الدیلا رهبری اشبکه تروریستی  اخوان المسلمین وابسته به سرویس اطلاعات انگلیس را بر عهده گرفت و حسن اسمعیل الهدایبی را به سمت فرمانده کل اخوان المسلمین منصوب کرد.
شوهر خواهر الهدایبی رئیس امور مالی دربار مصر بودو شاید منبع خوبی برای تامین هزینه های مربوط به عملیات تروریستی اخوان المسلمین بوجود آمده بود.
منیر الدیلا و الهدایبی از گروه افسرانی که در کودتاه مصر نقش اساسی بازی می کردند  حمایت نمود و پس از سقوط ملک فاروق  مقدمات انتخاب ژنرال نجیب نخستین رئیس جمهور مصر را که با اخوان المسلمین و سازمانهای اطلاعاتی انگلیس ارتباط داشت فراهم آوردند.
تمامی سعی و اهتمام انگلیسیها از آن پس این بود که جلوگیری از ملی شدن کانال سوئز گردند و از این حرکت جلوگیری کنند در آن زمان اخوان المسلمین پس از کشته شدن حسن البنا ضربه ای جبران ناپذیر ی خورده بودند و سرویسهای مخفی انگلیس و فرانسه به طور کلی تضعیف شده بودند مثل قبل نمیتوانستند به اطلاعات ارتش و تحرکات احزب سیاسی مصر پی به برند و اخوان المسلمین هم توانش به طور کلی از دست داده بودند و توان پیشبرد کارهای اطلاعاتی را نداشتند و نفوذ چندانی هم در داخل ادارات دولتی نداشتند در مصر.
جمال عبدال ناصر که به شدت تحت تاثیر تفکر رهبر فقید ایران دکتر محمد مصدق را قرار گرفته بود در این راستا با الهام از تفکر مصدق به سازماندهی افسران و کتاب دکتر محمد مصدق بنام انچه به خانه رواست بر دیگران حرام است و نفت مال ملت است و باید این حق را به ملت بازگردانده بشود به زبان عربی ترجمه شد و عبدالناصر را تحت تاثیر قرار دادو جمال عبدالناصر از دکتر محمد مصدق رهبر ضد استعماری ایران که صنعت نفت را ملی نمود الهام می گرفت در اوایل سال 1953 پس از ملی شدن کانال سوئز و ترور ایوانز مامور برجسته سازمان اطلاعاتی انگلیس و عضو وابسته به سفارت انگلیس در مصر شعله ایجاد اختلافات میان گروه افسران آزاد که انقلاب مصر را رهبری می کردند از یک طرف و جمعیت اخوان المسلمین را از طرف دیگر بر افروخت.
به موجب اعلامیه ای که دولت مصر در سال 1954 انتشار داد الهدایبی بطور مخفیانه به سازمان جاسوسی انگلستان اطلاع داد که اخوان المسلمین آماده است کنترل دائمی کانال سوئز را با وجود آوردن اغتشاش داخلی به انگلستان و فرانسه بسپارد اما افسران آزاد مصر هم  غافل نبودند بلکه تمامی تحرکات شبکه تروریستی اخوان را زیر نظر داشتند و مامور مخصوص کنترل این شبکه تروریستی وابسته را تشکیل داده بودند تا مانع تحرکات جانوران اسلامی وابسته به سرویس مخفی اطلاعات انگلیس بشوند.
روابط بسیار نزدیکی که شاید از ترس باشد مابین ژنرال نجیب رئیس جمهوری مصر و آخوان المسلمین وجود داشت مانع می گردید که دولت مصر در مبارزه با جمعیت اخوان المسلمین که توسط سرویسهای مخفی انگلیس تاسیس شده بود توفیق یابد.
وقتی گروه افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر  ژنرال نجیب را از ریاست جمهوری مصر برکنار کرد رژیم تازه نفس جمهوری جدید تاسیس مصر با اخوان المسلمین به مبارزه پرداخت.
تشکیلات منظم اخوان المسلمین که توسط سرویس مخفی و اطلاعاتی انگلیس تقویت میشدند و گروه تروریستی شبکه های آنها با امکانات تخریبی که در اختیار داشت حکومت جمهوری تازه تاسیس مصر را مورد تهدید مستقیم قرار داد.
دولت انگلیس و سازمان اطلاعاتی مرتبط با این دولت که ملی شدن کانال سوئز را بر اثر اقدامات گروه اقدامات گروه ملی افسران آزاد میدانست و حمایت بیشتری از گروه تروریستی اخوان المسلمین را آغاز نموده بود وبرای سرنگون کردن حکومت جمال عبدالناصر با تمامی قوا به جمعیت تروریستی اخوان المسلمین همکاری میکردند که بخشی از سرویسهای اطلاعاتی انگلیس بودند این جمعیت تروریستی  حتی اسلحه و مهمات و مواد انفجاری در اختیار جمعیت قرار میداد انگلیسیها برای سرنگونی دولت ناصر.
و جمال عبدال ناصر هم برای مبارزه  و نابود کردن اخوان المسلمین مصممتر و جدی تر شد و گارد ملی مصر را تشکیل داد.
اما در اواخر سال 1954 سازمان امنیت انگلیس  با همکاری گروه های تخریبی علیه جمال عبدالناصر به کمک اخوان المسلمین شتافت.
تعدادی خرابکار به طور مخفیانه به قاهره اعزام شدند و چندین بمب و مواد تخریبی دیگر در مراکز اتباع آمریکایی و انگلیسی نصب کردند تا موجبات سقوط دولت ناصر بشود که مورد حمایت روسیه بود دولت ناصر قرار گرفت فراهم کردند انگلیسیها تا شاید دولت ناصر را سرنگون کنند و دولت را به اخوان المسلمین واگذار کنند . و این را یاد آور میکنم عبدالناصر کسی بود که اولین رادیو را به زبان کردی در قاهره خود شخصا افتاح نمود .
عبدالناصر  گروه خرابکار وابسته به سرویسهای اطلاعاتی غرب را نام لوان به خود گرفته بود کشف نمود و عوامل خرابکار را به دام افکند و همه را نابود کرد.
روزنامه های مصر با آب و تاب مطلب را فاش کردند و روزنامه الاهرام اعلام نمود که جمعیت اخوان المسلمین  مزدور هستند و هیچ ربطی به اسلام ندارند و این جمعیت سرسپرده سرویسهای اطلاعاتی استعماری هستند و برای دشمنی با طریقه نقشبندیها توسط سرویسهای اطلاعاتی انگلیس تاسیس شده اند.
در همین احوال عربستان سعودی و کویت و سایر شیوخ خلیج فارس که از جمعیت اخوان المسلمین حمایت میکردند  و سران این دولتها سر سپرده سرویسهای اطلاعاتی انگلیس بودند و به طور ماهانه به انگلیس مالیات و باج میدادند علیه دولت جمال عبدالناصر وارد میدان شدند و دست به ترور دستجمعی افسران آزاد و رهبران مصر را طراحی کردند.
در 26 اکتبر 1954 در حالی که عبدالناصر برای جمعیت انبوهی سخنرانی میکرد یکی از اعضای جمعیت اخوان المسلمین خمینی اندیش شش گلوله را به طرف ناصر شلیک کرد اما ناصر جان سالم بدر برد.
ضارب دستگیر شد و ناصر به سخنرانی خود ادامه داد پس از ترور نافرجام بازداشت دستجمعی اعضای شبکه تروریستی جمعیت اخوان المسلمین در سرتاسر مصر آغاز شد و خیلی از رهبران این شبکه مخرب بازداشت شدند.
صدها هزار نفر از جمعیت اخوان المسلمین به کشورهای دیگر گریختند  به سوریه اردن و کشورهای دیگر مسلمان نشین که این شبکه در آنها فعال بودند و زیر دست انگلیس بودند  فرار کردند پیش یارانشان در این کشورها مثل سوریه اردن  پاکستان و شیخ نشینهای حوزه خلیج فارس که زیر نفوذ انگلیسیها بودند فرار کردند و سرویسهای اطلاعاتی انگلیس وسائل سفر اعضای این شبکه را فراهم میکرد میتوان گفت جمعیت اخوان المسلمین در مصر تقریبا نابود شد ولی در ایران رشد کرد.
اما جمعیت اخوان المسلمین که هیچ حرکتی در مصر را نیمتوانستند بکنند و ناصر توانست یک ضربه جبران ناپذیر به این شبکه تروریستی و تخریبی بزند.
 اما در کشورهای دیگر جمعیت اخوان المسلمین به بازسازی و سازماندهی خود با همکاری سرویسهای اطلاعاتی انگلیس دست زدند و در سال 1955 ستاد عملیاتی خود را در لندن و بندر جینووا در ایتالیا و سویس مجددا تشکیل دادند تحت حمایت سرویس اطلاعاتی انگلیس و فرانسه.
در جنووا انجمن مطالعات اسلامی وابسته به اخوان المسملین توسط سعد رماد که یکی از عوامل سرویسهای اطلاعاتی انگلیس بود که به علت شرکت رماد در سوقصد به جان ناصر به مرگ محکوم شده بود و به ایتالیا فرار کرده بود تشکیل مطالعات اسلامی را با یاری سرویسهای فرانسه و انگلیس  این مرکز را تاسیس نمود با حمایت مالی خاندان پادشاهیی انگلیس.
در لندن برادران اسلام عظام و عبدالرحمان عظام که هر دو از رهبران موثر جمعیت اخوان المسلمین بودند انجمن اسلامی اروپا را تاسیس کردند و با حمایت مالی  دولت وقت انگلیس و ده ها مراکز اطلاعاتی و مسجد و قرائتخانه در سرتاسر اروپا به وسیله قشر یون مذهبی و دانشجویان متعصب موجودیت یافتند که با شبکه های دیگر همفکر خویش در ایران و کشورهای ترکیه و جنوب روسیه و پاکستان و افغانستان و کشورهای شمال آفریقا در ارتباط بودند این جمعیتها تمامی وسائیل ارتباطات این گروه ها توسط سرویسهای اطلاعاتی انگلیس و فرانسه تامین میشد و شهر لندن به مثابه و منزله پایتخت انجمنهای اسلامی و شبکه های تروریستی وابسته به جمعیت اخوان المسلمین در آمد.
در کشورهای متحده آمریکا جمعیت اخوان المسلمین میان دانشجویان و مسلمانان اعم از سیاه و     سفید پوست نفوذ کرد که از آن جمله می توان به اتحادیه دانشجویان مسلمانان
    m.s.a
نمود و اتحادیه مسلمین جهان  با نام لاتینی
w.m.i
را که در تبلیغ اهداف جمعیت اخوان المسلمین کوشا بود نام برد.
به این دلیل که از را مذهبیون از نفوذ کمونیستها به غرب مبارزه کنند در عین حال شبکه های مسیحی هم فعال شده بودند و با جمعیت اخوان دست همکاری داده بودند و این دوستی توسط سرویسهای مخفی و اطلاعاتی وقت انگلیس و فرانسه و غرب ایجاد شده بود.
به علاوه شبکه های وابسته به اخوان المسلمین در کشورهای اندونزی  ایران ترکیه عدن سودان پاکستان هدوستان و افغانستان و کشورهای شمال آفریقا و بعضی از کشورهای اروپایی دارایی نفوذ بوده است.
که میتوان به باقیمانده این شبکه در ترکیه اشاره نمود که به رهبری ذجب طیب اردوغان که در رائس دولت قرار دارند اشاره نمود و در ایران که خمینی یکی از اعضای برجسته ی این شبکه تروریستی بوده در ایران تفکرش د ر رائس دولت و حکومت میکنند در ایران.
شبکه های که برای پیشبرد مقاصد اخوان المسلمین فعالیت داشته است به قرار زیر میباشد.
اتحادیه  تشکیلات اسلامی اروپا که مرکز آن در لندن است اتحادیه انجمن های اسلامی در انگلستان و ایرلند اتحادیه دانشجویان اسپانیا  اتحادیه دانشجویان اسلامی ایتالیا انجمن متحده اسلامی ترکیه که رجب طیب اردوغان در رائس آن قرار دارد امروز اتحادیه اسلامی آلمان زبانها اتحادیه اسلامی در سویس و انجمن اسلامی اروپا در سویس بنیاد اسلامی  و انجمن اسلامی هانس شیدل در مونیخ انجمن تحقیقات اسلامی  هر یک از این تشکیلاتها ی فوق دارایی شبکه های هستند که از منابع مالی کشورهای نفت خیز خاورمیانه تقویت و تقذیه میشوند.
القاعده بخشی جدای ناپذیر از جمعیت اخوان السملمین میباشد و تمامی اعضای برجسته این شبکه تروریستی در زیر دست اخوان المسلمین آموخته اند بن لادن خودش یکی از اعضای برجسته ی این گروه بوده و ایمن الظواهری نیز عضو و یکی از رهبران جمعیت اخوان المسلمین میباشد و بوده است.
در اصل جمعیت اخوان المسلمین توسط سرویسهای اطلاعاتی انگلیس به این دلیل تاسیس شد که با یک تیر دو هدف را قرار بدهند در مرحله اول ضدیت و جلوگیری از نفوذ کشورهای تازه پا گرفته سوسیالیستی در شوروی و دوم هم  ضدیت با طریقه ی نقشبندیها و برزنجیها که با هم اتحاد داشتند که جدا با سیاست فرانسه و انگلیس مخالف بودند که در تمامی کشورهای اسلامی حتی اندونزی نیز دارای نفوذ بودند شیخ نادر  نقشبندی که حالا مقبره اش در الجزایر میباشد کسی بوده که این تفکر را در میان کشورهای مثل پاکستان عراق افغانستان شمال هندوستان مصر سوریه لبنان ترکیه جنوب روسیه کشورهای شمال آفریقا نفوذ بلقوه ای داشت که نمونه بارز یکی از اعضای برجسته نقشبندیها عمر مختار بود که با ایتالیایها مبارزه میکرد.
شیخ نادر نقشبندی کرد اهل کلاش میباشد که در شرق کردستان قرار دارد اینطوری معلون است ایشان در سال  1895 در یکی از روستاهای کلاش متولد شده باشد.
زمانیکه انگلیسیها آمدند و عراق را در زیر دست خود قرار دادند علیه شیخ محمود حفید از عناصر جمعیت اخوان المسلمین علیه محمود ملک استفاده مینوده است تا نفوذ شیخ محمود حفید در میان کردها کمتر کند.
و شیخ محمود هم قاطعانه با آنها به مبارزه پرداخت د رنهایت ایشان را به هنودستان تبعید نمودند.این را یاد آور میکنم که در سال1945و 1946 همزمان با یورش نیروهای شوروی به ناحیه شمالی ایران که در آن زمان کردستان توانست جمهوری کردستان را اعلام کند یک مامور انگلیس که با گروه های تندرو اسلامی منجمله جمعیت اخوان المسلمین کار میکرد و همیشه به بغداد در تردد بود توانست نزدیک به 20 تا 30 ملا در مناطق مختلف کردستان ایران و کردستان زیر دست عراق به قاهره دعوت کند با هزینه سفارت انگلیس در قاهره که این تعداد توانسته بودند با شخص حسن البنا و محمد عبده و عبدالرحمان البنا برا در حسن البنا ملاقات کنند و تا دستور العمل لازم را دریافت کنند که بتوانند مانع گسترش مرز جمهوری کردستان بشوند  به رهبری رهبر فقید ملت کرد  شادروان قاضی  محمد و در آن زمان انگلیس بر این باور بود که قاضی محمد وابسته به کشور شوراها میباشد و منافع انگلیس در ایران را تهدید میکند.
در این رابطه پروفسور آرتورتوین پی به هر یک از ملاهای که از کردستان به مصر سفر کرده بودند هدایه و بهشان بخشش داد و دستور عملهای لازم را برای رویاروی با حکومت کردستان به رهبری رهبر فقید ملت کرد قاضی محمد بشوند.
و در همین رابطه برای رویاروی با حکومت وقت آذربایجان که با جمهوری کردستان همپیمان بودند چند تا از مذهبیون آن مناطق نیز به تهران دعوت نموده بودند تا از راه احساسات مذهبی زیر پای طرفداران کشور شوروی را خالی کنند و یکی از اعضای فعال سروریسهای اطلاعاتی انگلیس در ایران مصطفوی موسوی خمینی بود که  در آن زمان 44 سالش  بود به عضویت شبکه مخفی و یا سری جمعیت اخوان المسلمین در آمده بود در این راستا خمینی بطور مخفیانه به تبریز سفر میکند و چند بخشنامه که توسط سرویسهای مخفی و اطلاعاتی انگلیس تنظیم شده بود در تبریز به یارانش تحویل داد قرار بود به کرمانشاه همراه با یکی بنام محمد امینی که دستیار و دوست خمینی بود در راه به سوی کرمانشاه در پیش گرفتند و دوشب در آنجا بر سر بردند و اوراق و نوشتهای که توسط سرویس اطلاعاتی انگلیس تنظیم شده بود به کسانی که دستنشان شده بودند تحویل داده شد.
همکاری جمعیت اخوان المسلمین با نازیها در عین حال  جاسوسی به نفع انکلیسیها
دیدار یکی از مفتیهای عضو جمعیت اخوان المسلمین با هیتلر

مادر خمینی بانو هاجر با یکی از مامورین عالی رتبه سرویس اطلاعات انگلیس بنام ج هیورت دون روابط عاشقانه  داشته است در کتاب زندگی نامه البرت س م مامور سرویس اطلاعاتی فرانسه که در سال 1919 به ایران همراه با ج هیورت دون سفر نموده بودند در آن زمان خمینی را در شهر خمین میبنند که خیلی فضولبوده است و زود جوانان دیگر همسن خویش را گول میزده در آن زمان خمینی 17 سالش بود و پدرش مصطفی موسوی در یک مسافرت که داد و ستد میکرده است کشته میشود و خمینی هم یتم بوده و چون زود دیگران گول زده مورد توجه سرویسهای اطلاعاتی انگلیس قرار گرفته است و به همین دلیل مادرش با ج هیورت دون روابط عاشقانه  ایجاد میکند هاجر خانم چون بی شوهر بوده و انگلیسی  هم زن نداشته و خوش قیافه بوده و خیلی بهتر از مسلمانها در باره شریعت و مذهب وارد بوده  خلاصه  دو مامور دیگر سرویس اطلاعاتی انگلیس  دیدار خمینی را با حسن البنا را ترتیب میدهند و خمینی را مخفیانه به قاهره برده تا زیر دست حسن البنا جاسوس سرویسهای اطلاعاتی انگلیس آموزشهای لازم را به بیند و این دیدارها توسط جمال الدین اسد آبادی ترتیب داده شده است که حسن البنا یکی از شاگردان جمالدین اسد آبادی بوده است
اینجا درزیر عکس حسن البنا را مشاده میکنید که با مامور سرویس اطلاعاتی انگلیس بحث چونگی جنگ با سوسیالیستها ومذهبیون مخالف انگلیس مثل نقشبندیها را مورد بررسی و بحث قرار میدهند با مامور سرویس اطلاعاتی انگلیس..


خمینی توسط سرویس مخفی انگلیس و توسط یک فردی مصری که با نام مستعار به اسمش اشاره نشده است مم الف ج میباشد استاد یاد دادن خمینی و یارانش میباشد که چگونگی وارد کردن نوعی سیاست تحت نام مارکسیس اسلامی خلاصه در باره اقتصاد اسلامی و اقتصاد مارکسیستی اختلاف نظر پیدا میشود اما زود توسط یاران انگلیسی عراقی که تحت سلطه سرویسها اطلاعاتی انگلیس بوده اند خمینی را قانع کردند که میشه دست به برنامه ریزی برای تشکیل یک حزب بر مبنای مارکسیست اسلامی برای رویاروی با کشور 
شوروی نیاز بوده است.
آیا خمینی مامور سرویسهای مخفی و اطلاعاتی انگلیس بوده است؟

یاد آور میکنم خمینی توسط سید جمال الدین اسدآبادی به انگلیسها معرفی شده بود همراه با 12 نفر دیگر که اسم این دوازده نفر نمیآمده است که کیا بوده اند که خمینی در آن زمان تنها 17 سالش بوده که با سرویس اطلاعاتی انگلیس همکاری کرده و به عضویت جمعیت اخوان المسلمین در آمده بود بعنوان عضو برجسته ی بلاد فارس معروف بوده است در نزد جمعیت اخوان المسلمین .
آیا خمینی مامور سرویسهای اطلاعاتی انگلیس بوده است؟
که خمینی 4 سال از حسن النبا بزرگتر است اما به خاطر با استعداد بودن حسن البنا خمینی بعنوان شاگرد ایشان معرفی شده است.
در میان سالهای 1925 تا سال 1940 خمینی از راه سرویسهای اطلاعاتی انگلیس 15 بار با حسن النبا دیدار و ملاقات داشته است.
البته این دیدارها توسط سرویسهای اطلاعاتی انگلیس و فرانسه میان خمینی و حسن النبا انجام گرفته است.
حسن النبا که پدرش با مامورین سرویسهای اطلاعاتی انگلیس روابط خوبی داشته است به این سبب حسن البنا چون زیرک و با استعداد بوده است مورد توجه سرویسهای اطلاعاتی انگلیس و فرانسه قرار میگیرد و سرویسهای اطلاعاتی انگلیس و فرانسه  به دنبال کسانی با اسعداد و سخنور در کشورهای مثل مصر ایران و ترکیه و عراق بوده اند تا بتوانند  از این افراد بعنوان موهرهای خود استفاده کنند.
دیدارهای میان خمینی و حسن البنا توسط جمال الدین اسد آبادی ترتیب داده شده بود چرا چون جمال الدین اسد آبادی هم یکی از موهرهای سرویسهای اطلاعاتی انگلیس بوده وهم کسی بوده که حسن البنا را درس داده است و در اصل مؤسس جمعیت اخوان المسلمین سید جمال الدین اسد آبادی بوده است.
 زمانیکه مامورین سرویس اطاعاتی انگلیس به ایران میروند و به دنبال جمع آوری اطلاعات و برای تشکیل گروه های اسلامی افرادطی کوشش میکنند به شهر خمین میروند در آنجا کودکی میبنند که خیلی زود همبازیهای خود را فریب میدهند و دوستانش زود حرفش را باور میکنند در اینجا مامورین سرویسهای اطلاعاتی انگلیس خمینی را مورد توجه خویش قرار میدهند و کوشش میکنند که هر طوریکه شده با این کودک مذهبی و در عین حال فریبکار و روبا صفت ارتباط بر قرار کنند.
مامورین انگلیسی بعد از اینکه میبینند که خمینی هم از یک روابط دوستانه ای با دوستانش برخوردار است و هم خیلی فضول میباشد و زود آنها را گول میزند در اینجا این شخص کینه توز مورد توجه مامورین اطلاعاتی انگلیس و فرانسه قرار میگیرد.
بلا فاصله دو روانشناس علوم رفتاری و عصب شناس را به ایران میبرند و روزی دوتا خانم انگلیسی با چادر کاملا اسلامی و آموزش دیده به خانه پدری خمینی میروند و از زیرکی و توانایهای خمینی برای خانواده اش تعریف میکنند کم کم با خود خمینی روابط پیدا میکنند بهش هدیه میدهند و روابط کاملا دوستانه ای با خانواده اش و مادرش برقرار میکنند حتی این روابط طوری میشود که بعنوان گردش گر در تمامی سفرهای که در داخل ایران انجام میگیرد توسط انگلیسیها خمینی جوان را همراه خویش میبرند در اصل آنها گردش گر نبوده بلکه هم روانشناس بوده اند و هم کسانی بوده اند داخل سرویسهای اطلاعاتی انگلیس که این شخص را برای امروز پرورش داده اند که این بلا را بر سر ملتهای ایرانی بیاورد.
خلاصه روابط هرچی پیش میرود گرمتر و صمیمانه تر میشود و حتی کار به جای میرسد که هاجر خانم با یکی از مامورین انگلیس روابط عاشقانه ایجاد میکند که حتی خانواده خمینی از نظر مالی توسط سرویسهای اطلاعاتی انگلیس حمایت شده اند برای نمونه مادر خمینی همراه با خواهر خمینی و فامیلهایش را به کربلا و نجف میبرند و ایشان را به روحانیون ساکن نجف معرفی میکنند مامورین سرویس اطلاعاتی انگلیس.
که برای 3 ماه در خانه آیت الله خویی بوده است و از او آموخته است سپس توسط سرویسهای انگلیس به ایران بازمیگردد و ایشان را به قاهره میبرند تا با دوست و همفکرش حسن البنا آشنا کنند که خمینی 4 سال از حسن البنا بزرگتر بوده به همین دلیل حسن البنا و خانواده ایشان از خمینی استقبال گرمی به عمل آورده اند.

خمینی در سال 1902 در شهر خمین متولد شد از یک خانواده کشمیری الاصل که پدرش در اصل 
هندوستانی میباشد.

خمینی در سن 16 سالگی با فرزند یکی از اعضای برجسته جمعیت اخوان المسلمین در عین حال همکار شبکه اطلاعات انگلیس.
انگلستان و فرانسه همیشه در صدد بوده اند تا مردم خاورمیانه به صورت واپسگرا باقی بمانند و مانع پیشرفت جامعه خاورمیانه شده اند  اگر در هر گوشه ای از خاورمیانه احزاب و یا سازمانی تشکیل شده باشد که بتواند  مردم را آگاه کند و در جامعه پیشرفت به وجود بیاورد بلافاصله دولتهای غربی دخالت نموده اند و مانع این کار شده اند. و از نظر رواننشاسی رهبران و یا افرادی که خواستار پیشرف بوده اند شناسای نموده و در نهایت کنار زده اند و بجای او افراد افراطی و تنگنظر را کمک نموده اند. نمونه بارز این تحرکات انقلاب ضد سلطنتی سال 1979 بود در ایران غربیها ره خمینی کمک کردند تا جایگاه خویش مستحکم کند . سازمان مجاهدین را کنار زدند و راه را هموار نمودند برای قدرت بیشتر خمینی در ایران و دود همین توطئه به چشم غربیها نیز رفت و چندین میلیارد دلار به غرب خسارات وارد نمود.
این را یاد آور میکنم سرویسهای اطلاعاتی غرب برای اینکه بر کشورهای نفت خیز تسلط داشته باشد تمامی رهبران و سیاسیونی که قابل نفوذ بوده اند وابسته به سرویسهای اطلاعاتی غرب بوده اند زمانی اما وقتی از سر قول خویش کمی کج رفته اند و یا نیازشان  با این رهبران تمام شده است تحت عناوین مختلف آنها را سرنگون کرده اند نمونه بارز این کارها شاه ایران صدام حسین و معمر قذافی حسنی مبارک در حال حاضر بشار اسد و نوبت آخوندها هم میرسد البته زمانی به آخوندها حمله میکنند که الترناتیوی برای جایگزین آخوندهای جنایتکار باشد که میان 30 تا 40 سال دیگر به اهداف غربیها خدمت بکند و ملت را رو به عقبماندگی و درماندگی به برد .
البته چون منافعشان خیلی از راه ایران و آخوندها تامین میشود و منافعشان در  خطر جدی نیست از سوی رژیم مذهبی ایران و با رژیم ایران مثل موش و گربه با آخوندها بازی میکنند از راهی کاری میکنند که ایران کشورهای عربی را تهدید بکند و از راه این تهدیدها غربیها ملیاردها دلار به جیب میزنند و از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باج میگیرند یعنی میتوان گفت رژیم ولایت فقیه خدمت بزرگی به منافع غرب نموده است و رهبران این رژیم دست پرورده خود غربیها میباشند و این همه بازیها بیشتر برای فریب افکار عمومی میباشد و هیچ صادق نیست.
اگر واقعا غربیها مایل به کمک به آزادی و دموکراسی در ایران بودند در سال 2009 به جنبش اعتراضی میلیونی ایرانی کمک میکردند تا آخوندها را از قدرت برکنار کنند نکه به این حرکتها کمک نکردند بلکه از راه میکروفونهای تبلیغاتی و تلویزیونها تبلیغاتی خود به اهداف آخوندها کمک نمودند تا بر سر قدرت باقی بمانند چرا چون هنوز کارشان تمام نشده است منافع اقتصادی غرب از راه آخوندها از خیلی لحاظ تامین میشود.
این از یک کتاب خاطرات یکی از مامورین سرویس اطلاعاتی فرانسه که بعدها ازسر کارش اخراج میشود با این اسم آلبرت س م که در یک کتاب کوچک خاطرات خویش را نوشته است تحت نام افراطی سیاه
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی
حق و حقوق انتشار این مقاله فقط برای یک وب سایت محفوظ میباشد که در زیر می آید کپی نمودن و انتشار آن با ذکر نام اشکالی ندارد اما کپی نمودن و بدون ذکر نام وب سایت مربوطه بلا مانع است و مورد باز بینی قرار میگیرد.


  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر