۱۳۹۲ بهمن ۲۶, شنبه

تاریخ ملیتهای که حتی شعورشان در اسارت باشدو به شعورشان تجاوز شده باشد
این مقاله روانشناسانه که در سال 2007 نوشته شده است امروز با کمی دستکاری و با اطلاعات بیشتر دوباره باز چاپش نموده ام امیدوارم مورد پسند علاقمندان رفتارشناسی خلقیات ایرانی و روانتجاوزدیده باشد
حال به پردازیم به جنون دروغ و روانتجاوز دیده و خلقیات ایرانی البته وقتی که در باره روانتجاوز دیده و خلقیات ایرانی مینویسیم باید این را فراموش نکنیم که این روانتجاوزدیده هم بر خلقهای منطقه  و بعضی از انسانهای  منطقه  تاثیر  مخربی داشته است بخصوص ایرانیان.
روانتجاوزدیده و خلقیات ایرانی.

امروز 15 فیبرایر است روزی که ملت کرد آن را روز سیاه نامیده اند.
و ما توطئه ای بین المللی 15 فیبرایر سال 1999 را قویا محکوم میکنیم.
در چنین روزی بود که تاثیرگذارترین و مهمترین رهبر ملت کرد را با همکاری بین المللی  که در طی یک توطئه بین المللی  مهمترین و موثرترین  رهبر ملت کرد را ربودند و به دولت فاشیست ترک تحویل دادند.
 توطئه ی 15 فیبرایر روزی سیاه و ناگوار در تاریح ملت کرد و حاورمیانه.
آپو با دیگر رهبران کرد فرق و تفاوتی اساسی دارد چرا چون آپو یک فلسوف و یک محقق میباشد تنها کسی است در تاریخ کردستان توانسته است  ملت کرد در هر چهار بخش کردستان با هم یوند بدهند و رهبران دیگر کرد توان چنین کاری را نداشته  و دارای چنین تفکری نیز نبوده اند که رهبر عقیدتی ملت مرد دارا است رهبران دیگر کرد  یا شیخزاده و یا خانزاده بوده اند و یا نوکر یکی از دشمنان ملت خویش بوده اند هر چند شعارهای رنگاورنگ را سر داده اند برای فریب افکار عمومی و کشاندن جوانان به زیر رهبری خویش بکشانند  اما قلمروی آنها از عشایر و طوایف خویش عبور نکرده است.
اما رهبر خلق کرد فیلسوف و داشنمند عبدالله اوجالان بی نظیر است در تاریخ کردستان و کل خاورمیانه چرا چون هم از حیس فکری و استعداد  و تحلیل و اندیشیدن همتا ندارد به همین دلیل من عبدالله اوجالان را پیغمبر کردستان میانمم.
امروز باید پیغمبر کردستان در زندان اشغالگران باشد و در همان زندان دست از مبارزاتی برای رهایی خلقش برندارند و در برابر دشمن به ایستند.
با سپاس فراروان ساموئیل کرماشانی 15.02.2014

۱۳۹۲ بهمن ۲۱, دوشنبهخیلی دوست دارم در سایه ی درختی زیست کنم هیچ کس به خاطر باور عقاید سیاسی و یا باورهای شخصی زندانی نشود و یا مورد پرسش قرار نگیرد خیلی دوست دارم در سایه ی درختی زندگی کنم به هیچ احدی ظلم و ستم نشود به خاطر نژادی ملی و حتی باورهای که دارد. خیلی دوست دارم در سایه ی درختی زندگی کنم هیچ زنی مورد ظلم وستم قرار نگیرد خیلی دوست دارم در سایه ی درختی زیست کنم که برابری کامل در آن باشد. خیلی دوست دارم در زیر سایه ی درختی زیست کنم که همه آزادانه بدون هیچ واهمه ی و یا ترسی آنچه می اندیشند منتشر کنند.
خیلی دوست دارم در زیر سایه ی درختی زندگی کنم که حقوق کارگران در اولویت قرار بگیرد و به حقوق کارگر احترام گذاشته 
بشود.
خیلی دوست دارم در سایه ی درختی زیست کنم همه انسانها آزاد باشند آنچه می اندیشیند بدون هیچ واهمه ای منتشر کنند
با سپاس ساموئیل کرماشانی