۱۳۹۱ خرداد ۱۴, یکشنبه


یک روشنگری در باره کار عملی و تئوری یعنی نویسندگی.
فرق بین تئوری و عملی در اروپا و در دنیای امروزی عمل تئوری عبارتند از کارهای منتشر نشده که هیچ کس این تئوری را ندیده باشد این بهش میکن تئوری دیده نشده اما چون ما در عصر تکنولوژی و پیشرفت
قرار داریم و کار عملی ما انتشار آنچه در فکر داریم بعنوان کار های عملی ما میباشد. اما اگر بخواهیم در این راستا دست به مطالعه و برخورد با عمل بزنیم وقتیکه بنده یک وب سایت و یا چند وب سایت دارم یعنی در کارهای عملی گام برداشته ام .

۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبهکمپ التاش و خیانتکاران دیروز و مدافعان دروغین امروز.
آیا سپاه قدس در حال سازماندهی دزدان کمپ التاش میباشد  که امروز در خارج از کشور بر سر میبرند برای رویاروی با حزب حیات آزاد کردستان در استان کرمانشاه؟
این افراد زمانی خود را در کمپ التاش اعضای احزاب کومه له و دموکرات معرفی میکردند و این همه بازی بیشتر برای رسیدن به خارج کشور بود.