۱۳۹۳ فروردین ۱۴, پنجشنبه

سیر تکامل انسان از چارلز داروین
وقتیکه زمین ماده است و آب نر بنابر این هر جانوری و یا حشره ای از زمین و آب بوجود بیاید نر و ماده هستند  زمین ماده است و آب نر باورهای خرافاتی باید دوره انداخته بشود ملتها واقعبینانه تر فکر کنند