۱۳۹۸ آبان ۲۰, دوشنبه

‍‍وضعیت زلزله زدگان درمیانه بسیار بد است بە لباس و پتو و بخاری نیاز دارند. جمھوری اسلامی وظیفە خود را انجام نمیدھد و با وعدەھای دروغ بە زلزلەزدەھا میکوشد آنھا را از اعتراض بازدارد.


‍‍وضعیت زلزله زدگان درمیانه بسیار بد است بە لباس و پتو و بخاری نیاز دارند. جمھوری اسلامی وظیفە خود را انجام نمیدھد و با وعدەھای دروغ بە زلزلەزدەھا میکوشد آنھا را از اعتراض بازدارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر