Ads 468x60px

۱۳۹۲ بهمن ۲۶, شنبه

این مقاله روانشناسانه که در سال 2007 نوشته شده است امروز با کمی دستکاری و با اطلاعات بیشتر دوباره باز چاپش نموده ام امیدوارم مورد پسند علاقمندان رفتارشناسی خلقیات ایرانی و روانتجاوزدیده باشد

تاریخ ملیتهای که حتی شعورشان در اسارت باشدو به شعورشان تجاوز شده باشد
این مقاله روانشناسانه که در سال 2007 نوشته شده است امروز با کمی دستکاری و با اطلاعات بیشتر دوباره باز چاپش نموده ام امیدوارم مورد پسند علاقمندان رفتارشناسی خلقیات ایرانی و روانتجاوزدیده باشد
حال به پردازیم به جنون دروغ و روانتجاوز دیده و خلقیات ایرانی البته وقتی که در باره روانتجاوز دیده و خلقیات ایرانی مینویسیم باید این را فراموش نکنیم که این روانتجاوزدیده هم بر خلقهای منطقه  و بعضی از انسانهای  منطقه  تاثیر  مخربی داشته است بخصوص ایرانیان.
روانتجاوزدیده و خلقیات ایرانی.

و ما توطئه ای بین المللی 15 فیبرایر سال 1999 را قویا محکوم میکنیم.

امروز 15 فیبرایر است روزی که ملت کرد آن را روز سیاه نامیده اند.
و ما توطئه ای بین المللی 15 فیبرایر سال 1999 را قویا محکوم میکنیم.
در چنین روزی بود که تاثیرگذارترین و مهمترین رهبر ملت کرد را با همکاری بین المللی  که در طی یک توطئه بین المللی  مهمترین و موثرترین  رهبر ملت کرد را ربودند و به دولت فاشیست ترک تحویل دادند.
 توطئه ی 15 فیبرایر روزی سیاه و ناگوار در تاریح ملت کرد و حاورمیانه.
آپو با دیگر رهبران کرد فرق و تفاوتی اساسی دارد چرا چون آپو یک فلسوف و یک محقق میباشد تنها کسی است در تاریخ کردستان توانسته است  ملت کرد در هر چهار بخش کردستان با هم یوند بدهند و رهبران دیگر کرد توان چنین کاری را نداشته  و دارای چنین تفکری نیز نبوده اند که رهبر عقیدتی ملت مرد دارا است رهبران دیگر کرد  یا شیخزاده و یا خانزاده بوده اند و یا نوکر یکی از دشمنان ملت خویش بوده اند هر چند شعارهای رنگاورنگ را سر داده اند برای فریب افکار عمومی و کشاندن جوانان به زیر رهبری خویش بکشانند  اما قلمروی آنها از عشایر و طوایف خویش عبور نکرده است.
اما رهبر خلق کرد فیلسوف و داشنمند عبدالله اوجالان بی نظیر است در تاریخ کردستان و کل خاورمیانه چرا چون هم از حیس فکری و استعداد  و تحلیل و اندیشیدن همتا ندارد به همین دلیل من عبدالله اوجالان را پیغمبر کردستان میانمم.
امروز باید پیغمبر کردستان در زندان اشغالگران باشد و در همان زندان دست از مبارزاتی برای رهایی خلقش برندارند و در برابر دشمن به ایستند.
با سپاس فراروان ساموئیل کرماشانی 15.02.2014

۱۳۹۲ بهمن ۲۱, دوشنبه

خیلی دوست دارم در سایه ی درختی زیست کنم هیچ کس به خاطر باور عقاید سیاسی و یا باورهای شخصی زندانی نشودخیلی دوست دارم در سایه ی درختی زیست کنم هیچ کس به خاطر باور عقاید سیاسی و یا باورهای شخصی زندانی نشود و یا مورد پرسش قرار نگیرد خیلی دوست دارم در سایه ی درختی زندگی کنم به هیچ احدی ظلم و ستم نشود به خاطر نژادی ملی و حتی باورهای که دارد. خیلی دوست دارم در سایه ی درختی زندگی کنم هیچ زنی مورد ظلم وستم قرار نگیرد خیلی دوست دارم در سایه ی درختی زیست کنم که برابری کامل در آن باشد. خیلی دوست دارم در زیر سایه ی درختی زیست کنم که همه آزادانه بدون هیچ واهمه ی و یا ترسی آنچه می اندیشند منتشر کنند.
خیلی دوست دارم در زیر سایه ی درختی زندگی کنم که حقوق کارگران در اولویت قرار بگیرد و به حقوق کارگر احترام گذاشته 
بشود.
خیلی دوست دارم در سایه ی درختی زیست کنم همه انسانها آزاد باشند آنچه می اندیشیند بدون هیچ واهمه ای منتشر کنند
با سپاس ساموئیل کرماشانی
 
 
Blogger Templates